Friday, October 29, 2010

Malieveld

Can William of Orange, 426 years after his death, still block the sale of the Malieveld in The Hague? Quoting wikipedia:
During the beginning of the Eighty Years' War the Haagse Bos was once again quickly shrunk to make way for more residents of The Hague. In 1571 a sixth portion of the oak forests were cut to built defenses against the Spanish army. On April 16, 1576 it was declared (in the so-called Act of Redemption) that no further cutting or sale of the forest would be permitted. This law stands today.
The continuing legal effect of Republic-era law is a notoriously tricky subject, because the Republic did not have a constitution or any kind of organised legal order, and the transition from the Republic to the current Kingdom involved several intermediary steps (Batave Republic, Kingdom of Holland and annexation to France, respectively). After 1814, most normal law from the era of the Republic was no longer valid, having been replaced by the Napoleonic codes, but every once in a while something still crops up.

So now the new government wants to cut the budget of the National Forest Administration by having them sell some of their properties, including the Malieveld in The Hague. Suddenly, it turns out that the Act of Redemption is still valid, and that it forbids the sale of any part of the Haagse Bos. I'm no expert, but I can't imagine that this is an obstacle that cannot be overcome. The only question is whether it will actually take an Act of Parliament to repeal the Act of Redemption.

The original text of the Act (source):

Alzoe Zijne Princhelicke Excellentie, mitsgaders die Eedelen ende Steden van Hollandt, representerende die Staeten van denselven lande, omme redenen henlieden daertoe bewegende, van advyse ende meyninge zijn geweest te procederen tot vercoepinge ende affhoudinghe van de Waranden ende ’t Bosch van den Haege, omme die penningen daervan commende te employeren tot dienste van den Lande ende vorderinge der gemeene saecke; ende daertegens die gemeen Suppoesten van den Hove van Hollandt ende die Magistraet van den Haeghe, uuyten name van de Gemeente ende arme Inwoenders aldaer, aenmerckende ende oick Zijne voorsz. Excellentie, mitsgaders den Staeten voornoemd verthoent hebben, bij verscheiden remonstrantien, dat ’t selffde tenderen zoude tot gantssche ruyne ende desolatie van voorsz. Vlecke van den Haege, ende consequentelicken tot bederffenisse van Gasthuijsen, Heiligegeestarmen, Wees- ende Leproeshuysen ende andere miserablen binnen denzelven Haege staende ende onthoudende, als opte huysen aldaer gerent ende gehypoteecqueert zijnde tot groote merckelicke sommen jaerlicx met meer andere redenen van beswaernissen, zoe wel by monde als in de voorsz. scriftelicke remonstrantie verhaelt, versocht hebben, ’t voorsz. Bosch ende Warande met eenige gerede penningen te moegen redimeren, doende tot dien eynde zeeckeren presentatie: Soe est dat Zyne Excellentie en de Staeten voorschreven op alles goet regardt genoemen ende rypelicken gelet hebbende, zoewel ’t gundt tot vorderinge der voorsz. gemeene Saecke als tot preservatie van de voorsz. Vlecke van den Haege, metten gevolgen van dien, soude moegen strecken, bewegen wesende tot der voorsz. thoenders ernstelicke versouck ende bede, metten selven Suppoesten ende Magistraet van den Haege geaccordeert hebben ende accorderen mits desen, dat mits bij den voorsz. thoenders, in den eersten den voorsz. Staeten voer de redemptie van ’t voorsz. Bosch ende Warande remitterende ende quytscheldende gelyckzyluyden verclaeren te remitteren ende quytschelden mitsdesen, de Clocken uuyten Haege by den voorsz. Staeten doen haelen, bedraegende ontrent ter somme van vijftien-hondert Carolus guldens, zonder daervoeren tot eeniger tijdt, den voorsz. Staten yet te mogen eysschen, ende voorts belovende, gelyck oeck die voorsz. Verthoenders bij desen beloven, dat de leeninge van penningen gedaen in handen van Mr. Heijnderick Meyster in den jaere LXXII lestleden tot behouve des gemeen Lants, blyven zal in sulcken staete ende surcheantie, als die jegenwoerdelicken wordt gehouden, sonder dat bij dengheenen, die in den voorz. jaere eenige penningen als voeren sullen hebben geleent, staende desen de oerloeghe ende troublen, ’t voorz. gemeen Landt daervan eenige restitutie sal moegen worden geeyscht, ofte dezelve ter oersaecke van dien den gemeenen Staeten moyelicken ofte lastich sullen mogen vallen; ende dat bovendien die voorscreven Suppoesten ende Lidtmaten van dien, mitsgaders die voorsz. Magistraet van den Haege, den voorsz. Staeten tot des gemeen lants behouff, aen baeren ende gereeden gelden opleggen ende betaelen sullen die somme van duijsent Carolus guldens eens; welcke somme zyluyden volgende dyen denzelven Staeten op huijden promptelicken aengetelt ende opgeleijt hebben. Zijne Excellentie en de Staeten voornoemd den voorz. Suppoesten ende Magistraet vastelicken wederomme belooft hebben ende beloven by desen, dat ’t vooz. Bosch ende Warande van den Haege daermede blijven sal geredimeert ende geaffecteert, dat men ’t selve tot geenen tijden uuijt wat saecke van necessite oft noot ’t selffde soude moegen geschieden, en zal mogen vercoepen omme offtehouden ofte doen offhouden, ten behouve van de gemeene Saecke ofte andersints, ende dat men nijet en sal gehengen ofte gedogen ’t zelve te geschieden, behoudelick ende welverstaende, dat ’t voorsz. Bosch ende Warande van den Haege sal blijven tot alsulcken gebruijck, ende service als ’t van ouden hercommen heeft gestaen, ende dat by kennisse van die van de Reeckeninge ende den Rentmeester Generael van Noorthollandt naer ouder gewoente.


Gedaen tot delff den XVI Aprilis XVc sessent zeventich ende was ondergeteijckent Guillaume de Nassou.

Onder stont gescreven: Ter ordonnantie van de staeten, by my, onderteyckent C. de Rechtere.

Hebbende opgedruct Zijne Princhelyke Excellentie groot Segel, ende daerbeneffens ’t Segel van de Staeten van Hollandt.

No comments: